Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 KaliszPortal eBudownictwo umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki portalowi Inwestorzy mogą bezpiecznie i szybko realizować proces budowlany w jednym miejscu.
Wyślij wniosek z projektem elektronicznieZałóż dziennik budowyProwadź książkę obiektu budowlanegoZgłoś źródło ogrzewania budynkuZnajdź osobę z uprawnieniami budowlanymiPodejmij zlecenie w ramach wykonania zastępczegoSystem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA BIURA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta z Kalisza uprzejmie informuje, że 2 stycznia 2024 r. (wtorek) będzie zamknięty.
Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o służbie cywilnej, Prezes Rady Ministrów, w dniu 24 października 2023 r., podpisał zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy.
INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

W ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego – Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych.

Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Dlatego Krajowa Izba Kominiarzy wydała informację do Właścicieli, Zarządców i Administratorów nieruchomości o potrzebie przygotowania danych będących w ich zasobach. W informacji jest zakres niezbędnych danych - czytaj więcej ....
INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plDoręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza znajduje się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (https://epuap.gov.pl)

Usługi świadczone przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza na platformie ePUAP można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę pełną nazwę urzędu, czyli: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza: /PINB-mKALISZ/Skrytka_ESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)
 • Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (opcja odpłatna) lub Profilu Zaufanego e-PUAP (opcja bezpłatna dla każdej osoby fizycznej, obywatela RP).

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny. Zobacz jak utworzyć profil zaufany

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

 • Zarejestrować konto na portalu https://pz.gov.pl,
 • Rejestracji możesz dokonać również poprzez stronę internetową swojego Banku, który może również potwierdzić twój "Profil Zaufany" bez konieczności realizacji poniższych punktów niniejszej instrukcji wejdź na stronę: https://pz.gov.pl,
 • Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
 • Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów:urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz.1760 z późn. zm.)

Jak wygląda weryfikacja Profilu zaufanego?

 • punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu,
 • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator użytkownika,
 • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek,
 • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Bezpośrednie linki formularzy UM Przemyśl na ePUAP:

 1. Pismo ogólne do urzędu,
 2. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r