Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


Do 30 czerwca 2022 roku każdy obywatel lub zarządca zobowiązany jest złożyć deklarację do Cenralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Dane z systemu CEEB i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnione będą 25 podmiotom (m.in. zakładom ubezpieczeń, URE, GDOŚ, organom nadzoru budowlanego) o czym mówi Art. 27d ustawy wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.

Złóż deklarację:

- Złóż deklarację online

- Deklaracje papierowa dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Podstawy prawne:

Link do ustawy: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow-oraz-centralna-ewidencja-17506210

Link do art. 27d: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow-oraz-centralna-17506210/art-27-d

INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOOpłaty skarbowe wnosimy na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: Bank PKO BP SA nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plAktualnie obowiązujący rachunek bankowy jednostki: Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824O Biuletynie


Redakcja biuletynu
Adres:

ul.Franciszkańska 3-5

62-800 KaliszInstrukcja korzystania z Biuletynu:


Z informacji zawartych w Biuletynie należy korzystać poprzez wybór i kliknięcie myszą właściwej zakładki z menu znajdującego się z lewej stronie ekranu.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. Ograniczenia tej zasady mogą nastąpić tylko przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jedną z form upowszechniania dostępu do informacji publicznych jest utworzenie ujednoliconego Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza zawiera informacje o strukturze, zasadach i formie działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

Biuletyn zawiera dokumenty możliwe do pobrania,wzory wniosków do spraw załatwianych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Dokumenty dostępne są w powszechnie znanym formacie Acrobat Reader (PDF). Programy do przeglądania plików dostępne są do bezpłatnego wykorzystywania zarówno przez użytkowników komercyjnych jak i użytkowników domowych.

   - Darmowy czytnik plików PDF - Pobierz Acrobat Reader

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez mieszkańców Kalisza. Uwagi można kierować na adres umieszczony na samym dole - Redakcja Biuletynu. Gdyby chcieli Państwo wysłać pocztę do Inspektoratu, adres poczty elektronicznej znajdziecie w menu KONTAKT.
Udostępnianie informacji publicznejInfomacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PINB, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 Nr112 poz.1198) z dnia 6 września 2001r.


W przypadku nieodnalezienia interesującej Państwa informacji w Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu, prosimy o wypełnienie i przesłanie nam wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja biuletynu:Redaktor naczelny:

Marciniak Mariusz

tel. +48 62 7654 990


Redaktor techniczny:

e-mail: Redaktor techniczny

 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r